instagram  facebook

Polityka prywatności

Spółka Słotwiny Arena sp. z o.o. mając na względzie poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową www.nudasienieuda.pl wprowadza niniejszą politykę prywatności:

 

I. Administrator Danych:

Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających serwis internetowy www.nudasienieuda.pl jest spółka Słotwiny Arena sp. z o.o., ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica Zdrój, dalej nazywana „Administratorem”.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych użytkowników były dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej nazywane RODO) oraz w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych

 

II. Informacje dotyczące użytkowników:

Administrator zbiera następujące informacje dotyczące użytkowników serwisu internetowego:
a) dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez użytkowników w formularzu rezerwacyjnym
b) dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez użytkowników wyrażających zgodę na subskrypcję newslettera oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (zakładka Newsletter);
c) pliki cookies.

 

III. Dane osobowe wprowadzone przez użytkowników w formularzu rezerwacyjnym:

Administrator przetwarza dane użytkowników wskazane w formularzu zapytania o dostępność miejsc noclegowych, w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e – mail, w celu wykonania usługi. Podstawą praną przetwarzania danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rezerwacyjnym jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy (rezerwacji miejsca noclegowego/rezerwacji lekcji w Szkole Narciarskiej) za pośrednictwem strony internetowej.

 

IV. Udostępnianie, przekazywanie danych osobowych:

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą zostać powierzone przez administratora podmiotom:
a) świadczącym usługi serwisowe,
b) dostarczającym hosting (serwery na których będą gromadzone pliki i dane związane z funkcjonowaniem Serwisu),
c) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe dotyczące prowadzenia baz mailingowych oraz newslettera (dotyczy to użytkowników którzy wyrazili zgodę na subskrypcję newslettera oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych)
d) firmie zajmującej się obsługą płatności internetowych i kart płatniczych Dotpay Sp. z o.o.
Powierzając dane podmiotom zewnętrznym, Administrator dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia stosowania przez podmioty przetwarzające należytego poziomu zabezpieczeń wymaganych przez stosowne przepisy i zawiera w tym celu odpowiednie umowy powierzenia przetwarzani danych.
Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

V. Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników serwisu wskazane w formularzu rezerwacyjnym wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe użytkowników, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na otrzymywanie newslettera będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody.

 

VI. Uprawnienia użytkownika serwisu:

Użytkownikowi serwisu, który przekazał swoje dane osobowe Administratorowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych.
W celu realizacji uprawnień o których mowa w ust. 1 powyżej, użytkownik serwisu powinien skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@slotwinyarena.pl, bądź listownie na adres Administratora wskazany w § 1 ust. 1.
Użytkownik serwisu który przekazał swoje dane osobowe Administratorowi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. Pliki cookies:

Przy pierwszej wizycie na stronie Administratora użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
W ramach serwisu Administratora stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”
sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

Administrator może umieszczać w swoim serwisie odnośniki do innych stron i serwisów internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych oraz serwisów prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zapisujących się na Newsletter

 

1. Dane osobowe przetwarzane są przez następujących Współadministratorów, którzy są podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Pingwina:

a) Czarny Groń sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzykach, oś. Praciaki 91, 34-125 Sułkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000433453, NIP: 5512615606, REGON: 122661030; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: recepcja@czarnygron.pl 

b) „Kasina-Ski“ sp. z o.o. z siedzibą w Kasinie Wielkiej, Kasinie Wielkiej 672, 34-741 Mszana Dolna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000137632, NIP: 7342937067, REGON: 492833701;  adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: biuro@kasinaski.pl

c) Słotwiny Arena sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Zdrój, ul. Słotwińska 51A, 33-380 Krynica Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107928, NIP: 8732315859; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: recepcja@slotwinyarena.pl  

d) Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 5F, kod pocztowy 14-100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513566, REGON 281599890, NIP 7412127392; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: kontakt@kurzagora.pl  

e) Skolnity sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle przy ul. 1-go Maja 61, kod pocztowy 43-460, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389434, REGON 241920320, NIP 5482645961; adres do korespondencji tradycyjnej: jw., adres do korespondencji mailowej: info@skolnity.pl

 

2. Współadmnistratorzy ustalili następujący punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego osoba, której dane są przetwarzane może uzyskać informacje w sprawie ochrony jej danych osobowych: iod@grupapingwina.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zapisu na Newslettera i jego przesyłania na podany przez Pania/Pana adres mailowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na możliwości przesyłania osobom zainteresowanym informacji dotyczących działalności Grupy Pingwina, w tym podmiotów wchodzących w jej skład (Współadministratorów). Zainteresowanie wyrazili Państwo poprzez zapianie się na Newsletter.  

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi otrzymywanie Newslettera.

5.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 8 ppkt. b poniżej.

6. Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy: podmioty, które świadczą usługi dla Współadministratorów, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, marketingowe, doradztwa prawnego, a także podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministratorów osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

9. W celu realizacji w/w praw można się kontaktować na adres wspólnego punktu kontaktowego Współadministratorów, tj.:  iod@grupapingwina.pl, a także z każdym ze Współadministratorów – dane kontaktowe zostały podane w ust. 1 powyżej.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług i zgodnie z polityką prywatności.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.