instagram facebook

Komunikat Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych

Dramat ośrodków narciarskich – branża nad przepaścią

 

 • Począwszy od 27 grudnia sezon narciarski został w Polsce zamrożony, pomimo że działał wcześniej w reżimie sanitarnym wypracowanym z GIS i MR
 • Ośrodki poniosły koszty przygotowania do sezonu w wysokości 32 mln złotych.
 • Każdy dzień zamknięcia stoków to ok. 5 mln złotych dziennie strat dla całej branży.
 • Od 27 do 18 stycznia niektóre ośrodki już straciły 45% przychodów z całego sezonu.
 • Upadłością zagrożonych jest większość przedsiębiorstw, grozi to również likwidacją tysięcy miejsc pracy.
 • Brak aktywności i ruchu ma destrukcyjny wpływ na fizyczną i psychiczną kondycję Polaków.
 • PSNiT apeluje o otwarcie wyciągów i stoków od 1 lutego 2021 roku, co pozwoli ograniczyć destrukcyjny wpływ zamrożenia – lawinową rosnącą liczbę upadłości i bankructw oraz likwidacje miejsc pracy.

18 stycznia 2021 roku miał ponownie ruszyć w polskich górach zimowy sezon turystyczny. Ale nie ruszył. Każdy dzień zwłoki to miliony strat dla polskich przedsiębiorców, rosnąca obawa o miejsca pracy, pogarszająca się kondycja psychiczna właścicieli, menedżerów, pracowników, ale też narciarzy i snowboardzistów. Wciąż jednak nie jest za późno, aby przynajmniej niektóre negatywne skutki zatrzymać i odwrócić dalece niekorzystny trend.

Wszyscy znaleźliśmy się w niezwykle trudnym położeniu. Z jednej strony to tysiące przedsiębiorców, którzy nie mogą prowadzić działalności. Z drugiej będący pod ro- snącą presją przedstawiciele rządu, którzy w dobrej wierze wprowadzają obostrzenia, starając się w najlepszy możliwy sposób zarządzać największym kryzysem w powojennej historii Polski. Ale są także zmęczeni wielomiesięcznymi ograniczeniami i obostrzeniami mieszkańcy miast, miasteczek i wsi, którzy zmuszeni do spędzania czasu przede wszystkim w domu, coraz gorzej znoszą całą sytuację.

Naszym wspólnym celem powinno być więc dążenie do znalezienia kompromisu, który z jednej strony pozwoliłby przedsiębiorcom przetrwać, rządzącym ograniczać rozwój pandemii, a społeczeństwu dbać o fizyczną i psychiczną kondycję.

Każdy kolejny dzień zamknięcia to miliony strat

Mając świadomość czyhającego zagrożenia już w sierpniu 2020 roku 90 stacji narciarskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne rozpoczęło pracę nad procesem ustalania warunków reżimu sanitarnego na zbliżają- cą się zimę.Wypracowane rozwiązania stały się przedmiotem konsultacji z Ministerstwem Rozwoju i w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, które uzgodnione i ogłoszone przez w/ w organy miały zapewnić bezpieczne korzystanie ze stoków narciarskich.

Funkcjonujące w branży podmioty podjęły ponadstandardowe działania mające na celu przygotowanie się do sezonu – w tym roku było to nie tylko naśnieżanie i przygo- towanie stoków oraz towarzyszącej im infrastruktury, ale także dostosowanie jej do wymogów przepisów sanitarnych. Według szacunków PSNiT koszty przygotowania ośrodków stowarzyszonych, które zostały już poniesione, to prawie 32 miliony zło- tych.

Co jednak najważniejsze – każdy kolejny dzień zamknięcia branży dla narciarzy, to średnio kolejnych 5 milionów złotych dziennie strat. Przy czym straty poniesione w przypadku okresu świąteczno-noworocznego w większości przypadków są zna- cząco wyższe.

 

Każdy dzień kolejny dzień niepewności to widmo bankructwa

Dziś wiemy już, że okres zamknięcia stoków wydłuży się przynajmniej do 31 stycz- nia. Dla większości zrzeszonych w PSNiT podmiotów oznacza to rezygnację z sporej części przychodów generowanych w całym sezonie zimowym – w przypadku mniej- szych ośrodków jest to nawet 50% przychodów! Warto podkreślić, że mowa tu wy- łącznie o działalności kolei i wyciągów. Ale wielu przedsiębiorców prowadzi też hotele i pensjonaty generujące kolejne koszty i zatrudniające dziesiątki tysiące ludzi w skali całego kraju.

Dzieje się to w momencie wyjątkowo sprzyjającej aury – tak śnieżnych i mroźnych dni w wielu górskich kurortach nie widziano od wielu sezonów.

Oprócz zakazu prowadzenia działalności kolejnym negatywnym skutkiem kompliku- jącym funkcjonowanie jest niepewność odnośnie kolejnych tygodni.

Dziś wiadomo, że otwarcie stoków i narciarskiej infrastruktury nie nastąpi 18 stycznia. Co jednak wcale nie oznacza, że stanie się to 1 czy 15 lutego.

Ze wstępnych szacunków przedsiębiorców i prowadzonych na bieżąco analiz spły- wających do centrali PSNiT wynika, że ponowny start sezonu narciarskiego od 1 lutego pozwoli na uniknięcie wielu upadłości i utrzymanie znaczącej liczby miejsc pracy, mimo że szczyt sezonu narciarskiego, który przypada na okres świą- teczno-noworoczny, mamy już przecież za sobą. Jednak każdy kolejny dzień zwłoki przyniesie zwolnienia i bankructwa, których po tym terminie nie będzie można już uniknąć.

Efektem ubocznym wprowadzonych obostrzeń jest komplikującą się sytuacja na sto- kach, które pełne są osób jeżdżących na sankach czy jabłuszkach w liczbach tak du- żych, że nie jest możliwe ich kontrolowanie i aktywne reagowanie przez pracowników ośrodków (którzy formalnie przecież nie pracują).

 

Każdy kolejny dzień zamknięcia to pogarszająca się kondycja fizyczna i destrukcyjny wpływ na psychikę

Prowadzone na masową skalę badania nie pozostawiają wątpliwości – ograniczenie dostępu do aktywności fizycznej i możliwości korzystania ze świeżego powietrza mają destrukcyjny wpływ na fizyczną i psychiczną kondycję. Jeśli dodać do tego wie- le tygodni spędzonych w odosobnieniu, negatywne skutki mogą po pewnym czasie okazać się nieodwracalne.

Warto podkreślić, że odporność i fizyczna kondycja stały się jednym z najważniejszy- ch aspektów skutecznej walki z koronawirusem, i dotyczy to osób w każdym wieku.

Pięćdziesiąty rok życia wyznacza moment w wieku średnim, kiedy korzyści z regu- larnej aktywności fizycznej mogą mieć największe znaczenie w zapobieganiu, mini- malizowaniu i odwracaniu wielu fizycznych i psychologicznych zagrożeń, które czę- sto towarzyszą zaawansowanemu wiekowi. Ten pozytywny wpływ dotyczy większo- ści ludzi, niezależnie od ich stanu zdrowia. Należy zwrócić uwagę, że utrzymanie wielu z tych korzyści wymaga regularnego i nieprzerwanego uczestnictwa i mogą one zostać szybko utracone w wypadku powrotu do braku aktywności. Udowodniono, że regularna aktywność fizyczna:

 • poprawia ogólne samopoczucie,
 • polepsza zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • pomaga zachować niezależny tryb życia,
 • ułatwia samodzielne wykonywanie podstawowych czynności życiowych,
 • pomaga opanować określone stany i choroby (np. stres, otyłość, cukrzycę,
 • hipercholesterolemię),
 • zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre choroby, np. wieńcową, nadci- śnienie czy cukrzycę,
 • pozwala minimalizować skutki pewnych niesprawności i może pomagać w le- czeniu stanów bólowych.

Mariusz Posłuszny, Svetlana Lapina

Zapobieganie starzeniu się przez rekreację

Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu

 

Badania epidemiologiczne dowodzą, że osoby, które rozpoczynają przygodę z wysił- kiem fizycznym lub pozostają aktywne, są mniej podatne na zachorowanie na depre- sję. Paffenbarger i wsp. zaobserwowali u mężczyzn w wieku 23–27 lat zmniejszone ryzyko podatności na depresję o 28% w przypadku osób o wysokiej aktywności fi- zycznej oraz o 17% u osób wykonujących umiarkowaną aktywność fizyczną (1000– 2000 spalonych kcal na tydzień) w porównaniu z osobami o niskiej aktywności fi- zycznej.


Barbara Gieroba

Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne i funkcje poznawcze

Zakład Biofarmacji Katedry Chemii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uni- wersytet Medyczny w Lublinie

 

O wynikach badań na temat związków aktywności fizycznej i zdrowia psychicznego pisał w lipcu 2019 roku także specjalistyczny magazyn The Lancet Psychiatry. Wy- nika z niego, że większość pacjentów z diagnozą depresji (do 70% chorych) czy schizofrenii nie spełnia wytycznych dotyczących aktywności fizycznej.

 

Dodajmy, że badania prowadzone były jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa, która stała się dodatkowym czynnikiem destrukcyjnie wpływającym na ludzką psychikę.

Biorąc pod uwagę wszelkie argumenty finansowe, dotyczące konieczność ochrony działalności gospodarczych oraz miejsc pracy, a także kluczowy wpływ sportu, ruchu i aktywności na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczeństwa, członkowie PSNiT oraz wszyscy przedstawiciele ośrodków narciarskich funkcjonujących w Polsce gorąco apelują o otwarcie stoków narciarskich nie później niż 1 lutego 2021 roku w zgodzie ze ścisłymi zasadami sanitarnymi, o czym w wyczerpującej formie traktowało również skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Pana Jarosława Gowina pismo z dnia 13 stycznia 2021 roku.

 

Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne

Strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług i zgodnie z polityką prywatności.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.